Copy Rights@ 2016
   Home      Color Belts 2010
COLOR BELTS 2010
BROWN BELT (1ST KYU)
CERTIFICATE No. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 001 SHAH MOHAMMED KASIM H.  1ST KYU
KYU / 002 SHAIKH MOHD. GHOUS 1ST KYU
BROWN BELT (4TH KYU)
CERTIFICATE No. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 027 SURAJ VISHWAKARMA 4TH KYU
KYU / 106 SAGAR SHENDGE 4TH KYU
KYU / 107 JYOTI GURAV 4TH KYU
KYU / 336 TANVI SAWANT 4TH KYU
KYU / 337 JIM SYDNEY 4TH KYU
KYU / 338 SHAIKH NAZNEEN 4TH KYU
PURPLE BELT (5TH KYU)
CERTIFICATE No. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 026 KHAN SADIKA 5TH KYU
KYU / 301 DARSHAN CHAUHAN 5TH KYU
KYU / 302 ANMOL SINGH 5TH KYU
KYU / 303 VIGNESH POOJARY 5TH KYU
KYU / 304 AKASH KADAM 5TH KYU
KYU / 369 PAWAN SHARMA 5TH KYU
KYU / 370 ASIF SHAIKH 5TH KYU
KYU / 377 AKSHAY NANGARE 5TH KYU
KYU / 379 ARSLAAN ASLAM PATEL 5TH KYU
KYU / 380 FARAAN SALIM PATEL 5TH KYU
BLUE BELT (6TH KYU)
CERTIFICATE No. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 003 KHAN KASHIF N. 6TH KYU
KYU / 004 SHAIKH SADDAM 6TH KYU
KYU / 005 ANSARI HIFZUR REHMAN Z. 6TH KYU
KYU / 006 SHAIKH SABIR P. M.  6TH KYU
KYU / 007 SHAIKH AKBAR A. 6TH KYU
KYU / 008 KHAN MIRAJ F. 6TH KYU
KYU / 009 KHAN KASHIF N. 6TH KYU
KYU / 010 SHAIKH SADDAM 6TH KYU
KYU / 011 ANSARI HIFZUR REHMAN Z. 6TH KYU
KYU / 012 SHAIKH SABIR P. M.  6TH KYU
KYU / 013 SHAIKH AKBAR A. 6TH KYU
KYU / 014 KHAN MIRAJ F. 6TH KYU
KYU / 018 DARSHAN CHAVAN 6TH KYU
KYU / 019 ANMOL SINGH 6TH KYU
KYU / 020 VIGNESH POOJARY 6TH KYU
KYU / 021 NITESH VISHWAKARMA 6TH KYU
KYU / 022 ASIF SHAIKH 6TH KYU
KYU / 023 AKASH KADAM 6TH KYU
KYU / 024 AKHSHAY NANGARE 6TH KYU
KYU / 025 RAHUL AMBEKAR 6TH KYU
KYU / 101 PRIVESH PANDEY 6TH KYU
KYU / 130 PRABHAKAR PRAJAPATI 6TH KYU
KYU / 131 PRATIK SARDAR 6TH KYU
KYU / 132 PRATIKSHA SARDAR 6TH KYU
KYU / 305 AKSHAY NANGARE 6TH KYU
KYU / 335 SANDESH  KUDEKAR 6TH KYU
KYU / 351 SULTAN AHMED MANSOORI 6TH KYU
KYU / 352 MAHENDRA MANOHAR UMASRE 6TH KYU
KYU / 353 DINESH SUMER SINGH 6TH KYU
KYU / 354 JIGNESH BHARAT NADKAR 6TH KYU
KYU / 355 RENU RAJU NAIK 6TH KYU
KYU / 356 ADITYA BHARAT NADKAR 6TH KYU
KYU / 359 ANAND CHOTELAL GUPTA 6TH KYU
KYU / 360 SAHIL PUNDLIK SARMAKAR 6TH KYU
GREE BELT (7TH KYU)
CERTIFICATE No. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 017 KHAN SAWDAH 7TH KYU
KYU / 028 PRATIK SARDAR 7TH KYU
KYU / 029 PRATIKSHA SARDAR 7TH KYU
KYU / 030 SAGAR SHENDGE 7TH KYU
KYU / 031 SAKSHAM WALANI 7TH KYU
KYU / 080 MEHANDAR 7TH KYU
KYU / 081 ADITYA 7TH KYU
KYU / 082 GIGNISH 7TH KYU
KYU / 083 GANESH 7TH KYU
KYU / 084 RANU 7TH KYU
KYU / 085 KAJAL RAJAK 7TH KYU
KYU / 087 SULTAN SHAIKH 7TH KYU
KYU / 090 SHAIL 7TH KYU
KYU / 091 RANE 7TH KYU
KYU / 092 DANISH 7TH KYU
KYU / 093 CHIN SINGH 7TH KYU
KYU / 097 SUNDEEP 7TH KYU
KYU / 102 SURAJ SINGH 7TH KYU
KYU / 121 DIVAKAR PRAJAPATI 7TH KYU
KYU / 122 TANISHQ SIGGER 7TH KYU
KYU / 123 DIKSHIT POOJARY 7TH KYU
KYU / 124 VIKRANT POPHALE 7TH KYU
KYU / 125 VIVEK GAIKWAD 7TH KYU
KYU / 126 KHAN TASIB 7TH KYU
KYU / 127 SHASHWAT TIWARI 7TH KYU
KYU / 128 RHISHIKAR TIWARI 7TH KYU
KYU / 129 SAIRUS CHETTEIAR 7TH KYU
KYU / 357 KHAN SHAHRUKH ABDUL MAJID 7TH KYU
KYU / 358 PRITAM PRAKASH MANE 7TH KYU
KYU / 361 STEFFY MACLOM D, SILVA 7TH KYU
KYU / 366 AJAY MANOJ DURVE 7TH KYU
KYU / 367 ROHIT MANOHAR DURVE 7TH KYU
KYU / 368 PRANAY CHANDRAKANT RANE 7TH KYU
KYU / 378 MULLA ALFIYA ALTAF 7TH KYU
ORANGE BELT (8TH KYU)
CERTIFICATE No. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 015 SHAIKH AHAD T 8TH KYU
KYU / 016 SHAIKH FAIZAN A. 8TH KYU
KYU / 041 ALFIYA ALTAF 8TH KYU
KYU / 042 RISHIKA TIWARI 8TH KYU
KYU / 043 SHASHWAT TIWARI 8TH KYU
KYU / 044 VIVEK GAIKWAD 8TH KYU
KYU / 045 VIKRANT POPHALE 8TH KYU
KYU / 046 GUNJAN GAUD 8TH KYU
KYU / 047 PRANAV GAUD 8TH KYU
KYU / 048 SAIRUS CHETTEIAR 8TH KYU
KYU / 049 SOHAN SINGH 8TH KYU
KYU / 050 DIKSHIT POOJARY 8TH KYU
KYU / 051 KHAN TASIB 8TH KYU
KYU / 086 SACHIN RAJAK 8TH KYU
KYU / 088 SURAJ 8TH KYU
KYU / 089 SHARUKH 8TH KYU
KYU / 094 HARSHAD 8TH KYU
KYU / 095 AJAY MANOJ 8TH KYU
KYU / 096 AAYOUSEE 8TH KYU
KYU / 103 SHUBHAM TIWARI 8TH KYU
KYU / 104 SACHIN SINGH 8TH KYU
KYU / 105 MOHD. AMIR 8TH KYU
KYU / 119 SIDDESHWAR SHENDGE 8TH KYU
KYU / 120 SHAM NAIDU 8TH KYU
KYU / 306 AMOL PAWAR 8TH KYU
KYU / 307 PANKAJ POPHALE 8TH KYU
KYU / 308 RHUSHIKESH GAVNANG 8TH KYU
KYU / 309 NIHARIKA KUNDALE 8TH KYU
KYU / 310 NITRMALA SURVE 8TH KYU
KYU / 311 AMIT MIRGE 8TH KYU
KYU / 316 SUMIT KADALE 8TH KYU
KYU / 331 PAVAN KANGUDE 8TH KYU
KYU / 333 HARSHAD TAWDE 8TH KYU
KYU / 334 MANSI KOLI 8TH KYU
KYU / 362 ASHISH KAMLESH VISHWAKARMA 8TH KYU
KYU / 363 PRATHAMESH EKNATH NAKASHE 8TH KYU
KYU / 364 VAIBHAV NARAYAN NAKASHE 8TH KYU
KYU / 365 KARAN KASHINATH DURVE 8TH KYU
YELLOW BELT (9TH KYU)
KYU / 032 PIRVESH PANDEY 9TH KYU
KYU / 033 SHYAM NAIDU 9TH KYU
KYU / 034 SIDDESHWAR SHENDGE 9TH KYU
KYU / 037 KEDARNATH SALVI 9TH KYU
KYU / 038 SUMIT KADALE 9TH KYU
KYU / 039 NIHARIKA KUNDALE 9TH KYU
KYU / 040 KHAN QAMARJAHAN 9TH KYU
KYU / 060 RHUSHIKESH GAVNANG 9TH KYU
KYU / 061 AMIT MIRGE 9TH KYU
KYU / 062 JAMIL SHAIKH 9TH KYU
KYU / 063 JAYESH JADHAV 9TH KYU
KYU / 064 NEHA YADAV 9TH KYU
KYU / 065 NIRMALA SURVE 9TH KYU
KYU / 066 PANKAJ POPHALE 9TH KYU
KYU / 116 SHIVAM SINGH 9TH KYU
KYU / 117 NAGESH KOLEKAR 9TH KYU
KYU / 118 MALOJI KOLEKAR 9TH KYU
KYU / 312 CHETTIAR ANDREWS 9TH KYU
KYU / 313 ANKUSH JARE 9TH KYU
KYU / 314 VENKATESH MANDA 9TH KYU
KYU / 315 STEVE PUNNELI 9TH KYU
KYU / 317 JASIM MD 9TH KYU
KYU / 325 NIRVIKA GULIA 9TH KYU
KYU / 326 KEEGAN RODRIGUES 9TH KYU
KYU / 327 KEON RODRIGUES 9TH KYU
KYU / 328 ANKUR SINGH 9TH KYU
KYU / 329 CYRUS RODRIGUES 9TH KYU
KYU / 330 CAJERAN RODRIGUES 9TH KYU
KYU / 332 ASHWARYA KOLI 9TH KYU
KYU / 371 PRATHAMESH BITALE 9TH KYU
KYU / 372 KALADIA TUFAIL AHMED 9TH KYU
KYU / 373 SHUBHAM BHONDWE 9TH KYU
KYU / 374 PRAVIN PRASHANT 9TH KYU
KYU / 381 STEVE PUNNELI PARAMBIL 9TH KYU
WHITE BELT (10TH KYU)
CERTIFICATE No. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 035 NAGESG KOLEKAR 10TH KYU
KYU / 036 MALOJI KOLEKAR 10TH KYU
KYU / 052 STEVE P. 10TH KYU
KYU / 053 SALMAN PATEL 10TH KYU
KYU / 054 AKSHATBYADAV 10TH KYU
KYU / 055 VENKATESH MUNDE 10TH KYU
KYU / 056 ANKUSH JARE 10TH KYU
KYU / 057 ASHFAQUE SHAIKH 10TH KYU
KYU / 058 MOHD. JASIM  10TH KYU
KYU / 059 HITESH AGARWAL 10TH KYU
KYU / 067 NIRVA GULIA 10TH KYU
KYU / 068 ANKUR SHINGH 10TH KYU
KYU / 069 KEON RODRIQUES 10TH KYU
KYU / 070 ARYAN GULIA 10TH KYU
KYU / 071 CHANDRAPRAKASH SONI 10TH KYU
KYU / 072 CYRUS RODRIQUES 10TH KYU
KYU / 073 NEERAJ BANSTOLA 10TH KYU
KYU / 074 ASWARYA KOLI 10TH KYU
KYU / 075 UNNATI YADAV 10TH KYU
KYU / 076 PRAGATI YADAV 10TH KYU
KYU / 077 AKASH VARMA 10TH KYU
KYU / 078 SANTOSH VARMA 10TH KYU
KYU / 079 PRANIT GUND 10TH KYU
KYU / 098 CHETAN KHANDIKAR 10TH KYU
KYU / 099 CHETTIAR ANDREWS 10TH KYU
KYU / 100 KALADIA TUFAIL AHMED 10TH KYU
KYU / 108 ROHIT PASSI 10TH KYU
KYU / 109 PRATIKSHA AWALEKAR 10TH KYU
KYU / 110 NISHA NAIK 10TH KYU
KYU / 111 TRIPATI PANDA 10TH KYU
KYU / 112 SHREYA NAIDU 10TH KYU
KYU / 113 NAGOTKAR JAY 10TH KYU
KYU / 114 PRATHAMESH BITALE 10TH KYU
KYU / 115 SHUBHAM BHONDWE 10TH KYU
KYU / 133 PRAVIN PRASHANT 10TH KYU
KYU / 318 AKBAR ALI 10TH KYU
KYU / 319 JAYESH KATKE 10TH KYU
KYU / 320 SAMAY PANDEY 10TH KYU
KYU / 321 KHAN KAMAL 10TH KYU
KYU / 322 JAY NAGOTKAR 10TH KYU
KYU / 323 LAKHAN VATARKAR 10TH KYU
KYU / 324 SIDHARTH VATARKAR 10TH KYU
KYU / 375 THORAT PUSHPAK AJAY 10TH KYU
KYU / 376 YASH RAJBANSHI 10TH KYU
KYU / 382 KRITI POOJARY 10TH KYU
KYU / 383 LAKSHIA POOJARY 10TH KYU
KYU / 384 VINAYAK GHADGE 10TH KYU
KYU / 385 ABHISHEK WARIK 10TH KYU
KYU / 386 UDDHAV WARIK 10TH KYU
KYU / 387 VAISHNAVI KHUSHAWAHA  10TH KYU
KYU / 388 SUPRIYA PANIGRAHI 10TH KYU
KYU / 389 SHREENATH SAHU 10TH KYU
KYU / 390 SACHIN PAL 10TH KYU
KYU / 391 VISHAL JAMADAR 10TH KYU
KYU / 392 PRASHANT AGAV 10TH KYU
KYU / 393 VINAYAK SAHU 10TH KYU
KYU / 394 KIRAN KUMAR SABAT 10TH KYU
KYU / 395 PREM KAMBLE 10TH KYU
KYU / 396 AKSHAY SALVE 10TH KYU
KYU / 397 ROSHAN VISHWAKARMA 10TH KYU
KYU / 398 SHAIKH JAVED 10TH KYU
KYU / 399 KHAN HEENA 10TH KYU
KYU / 400 AJIT BANGERA 10TH KYU
KYU / 401 SABASTIAN CHETTIAR 10TH KYU